Wypadki się zdarzają i będą zdarzać, jeżeli to zdanie jest prawdziwe to prawdziwe jest również to że czasami będą brały w nich udział dzieci. Osoba w Wielkiej Brytanii jest uznawana za dziecko jeżeli nie ma osiemnastu lat. Jest to równoznaczne z brakiem zdolności do czynności prawnych. Przekładając na język ludzki znaczy to, że dziecko nie może samo zgłosić czy prowadzić swojego roszczenia  lub przeciwko roszczeniu się bronić. Jeżeli więc dziecko nie może zajmować się swoją sprawą, to kto może?

Prawo w Anglii i Walii stanowi, że jeżeli osoba która nie ma zdolności do czynności prawnych (między innymi dziecko) w jej imieniu może działać inna osoba która posiada taką zdolność. Taką osobę nazywamy ‘Litigation Friend’, co może zostać przetłumaczone jako przedstawiciel prawny.

Jeżeli ktoś zapyta kto chciałby być ‘Litigation Friend’ dla dziecka, pierwsi rękę zazwyczaj podniosą rodzice. To im najbardziej zależy, żeby zadbać o dobro swojej latorośli i żeby ewentualna kwota odszkodowania była jak najwyższa. Jeżeli jednak nikt nie wyrazi zgody na bycie ‘LF’, przedstawiciela może wyznaczyć Sąd lub, w wyjątkowych przypadkach, pozwolić dziecku działać we własnym imieniu.

Wymagania które musi spełnić LF są trojakie:

  1. Należy prowadzić roszczenie dziecka/podmiotu chronionego w sposób umiejętny, sprawiedliwy i z troską o interes reprezenowanej osoby. Oznacza to, że wszelkie nasze osobiste interesy związane ze sprawą muszą zostać odłożone na bok.
  2. Nie możemy posiadać żadnego interesu przeciwstawnego dobru reprezentowanej osoby. Zasada ta wyklucza na przykład sytuacje gdy rodzic- sprawca wypadkuchce reprezentować  swoje dziecko – pasażera w dochodzeniu odszkodowania od swojej firmy ubezpieczeniowej.
  3. Jeżeli dziecko lub osoba reprezentowana jest wnioskodawcą/powodem, zostając LF zobowiązujemy się do poniesienia wszelkich kosztów koniecznych do prowadzenia roszczenia osoby reprezentowanej.

Wypadki z udziałem dzieci

Gdy działamy jako LF dla dziecka, jego roszczenie toczy się normalnym biegiem, za wyjątkiem tego, że decyzje podejmuje LF na podstawie udzielonych porad prawnych.

W przypadku gdy roszczenie toczy się o odszkodowanie, w większości przypadków trzeba będzie zapytać Sądu o zgodę na przyznaną kwotę. Wszystko to dzieje się na krótkiej rozprawie w trakcie której sędzia, w swoim prywatnym gabinecie, będzie decydował czy proponowane odszkodowanie jest właściwe. Gdy już decyzja co do wysokości kwoty zostanie podjęta, sędzia powinien zadecydować w jaki sposób zadysponować pieniędzmi – czy powinny być przekazane LF czy zainwestowane. W większości wypadków LF będzie musiał stawić się w Sądzie wraz z osobą którą reprezentuje. Sędzia chce się dowiedzieć czy dziecko wyzdrowiało, a jeżeli nie, to czy przedstawione dowody medyczne we właściwy sposób obrazują jego uszczerbki. Najprościej mówiąc sędzia chce zobaczyć, czy zasądza dziecku właściwą wysokość odszkodowania i czy prawnicy i LF wykonali dobrą robotę.

Wiele rodziców myśli, że działając jako LF może prowadzić sprawę dziecka jak im się podoba – np. że nie muszą zabierać dziecka na zarekomendowaną komisję medyczną, dodatkowe badania, albo, że nawet mogą zawrzeć ugodę przed skończeniem zbierania wszystkich dowodów medycznych. W trakcie gdy druga strona na pewno będzie chciała zawrzeć ugodę jak najszybciej i jak najtaniej się da, przystając na to, prawie na pewno złamiemy pierwsze lub drugie wymaganie co do LF. Jeżeli sprawa z niekompletnymi dowodami medycznymi trafiłaby przed Sąd, nie dość, że sędzia nie zasądziłby kwoty odszkodowania, to także obciążyłby LF kosztami postępowania. Ponadto wiele rodziców także myśli, że odszkodowanie przysądzone dziecku będzie do ich dyspozycji. Stety lub niestety – pieniądze nie należą się im.

W odszkodowaniach o dużej wysokości, zakładane są tzw. fundusze powiernicze które zapewniają dziecku dochód potrzebny do zakończenia leczenia, pokrycia kosztów zakwaterowania i tych związanych ze szkołą. W więkoszości przypadków, gdy kwoty odszkodowania nie będą tak duże, Sąd podejmie decyzje o przekazaniu zasądzonej kwoty na fundusz, który ochroni pieniądze przed inflacją czy innymi czynnikami  i pozwoli dziecku wypłacić ekwiwalent zasądzonej kwoty odszkodowania gdy ukończy 18 lat. Alternatywnie Sędzia może wyrazić zgodę na wpłacenie kwoty na fundusz powierniczy gdy taki został już utworzony. Czasami LF może chcieć, żeby jakaś kwota została uwolniona na specjalny cel – np. na zakup komputera lub wykupienia wakacji dla dziecka. Decyzja ta zależy od sędziego, ale najczęściej, jeżeli cel jest zgodny z interesem dziecka sędzia powinien udzielić zgody.

Po zainwestowaniu odszkodowania, co 6 miesięcy wysyłany jest wyciąg wskazujący na aktualną wartość przekazanych pieniędzy. Gdy dziecko osiągnie 18 lat może zaaplikować o otrzymanie kwoty do Sądowego Wydziału ds. Funduszy (Court Funds Office). W momencie aplikowania pieniądze powinny stanowić ekwiwalent przysądzonej kwoty lub powinny przewyższać pierwotnie przyznaną kwotę.