Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.

Bardzo często sprawia to ogromną trudność, szczególnie jeśli strony mają odmienne zdanie w niektórych kwestiach. Artykuł ten pokrótce objaśnia pewne aspekty.

Część prawa obejmująca takie sprawy to tzw. “dziecko w prawie cywilnym” – część prawa ta określa obowiązki i prawa rodzicielskie. Władza rodzicielska definiowana jest jako „… ‘władza rodzicielska’ to wszelkie prawa, obowiązki i uprawnienia, które zgodnie z prawem rodzic ma wobec dziecka i jego własności…” (s. 31 (1), Ustawa o Dzieciach 1980).

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem mogą regulować te kwestie w następujący sposób:

 1. Z kim dziecko będzie mieszkać i ile czasu będzie spędzać z każdym z rodziców.
 2. Kiedy dziecko ma mieszkać i spędzać czas z każdym z rodziców.

Najczęściej dziecko mieszka na stałe z jednym z rodziców, natomiast czas dzieli się na oboje rodziców. Rodzice mają według prawa taką samą władzę rodzicielską. Orzeczenie sądu ustala, jak konkretnie podzielony będzie czas, który rodzice będą spędzać z dzieckiem.

Jeśli strony są w stanie dojść do porozumienia w tych kwestiach, mogą sformalizować umowę cywilną. Jeśli nie, może być konieczne złożenie wniosku do sądu o pomoc w ustaleniu tych kwestii. Ta procedura to jednak ostateczność. Strony zawsze powinny próbować dogadać się polubownie. Jest wiele organizacji, które pomagają w mediacji. W niektórych przypadkach mediacja jest obowiązkowa, choć czasem strony mogą brać udział w spotkaniach razem lub osobno. Jeśli mediacja nie powiedzie się i strony wciąż nie mogą dojść do porozumienia, konieczna jest ścieżka sądowa.

 

Kto może złożyć wniosek do sądu?

Wniosek mogą złożyć następujące osoby:

 1. Rodzic.
 2. Osoba, z którą zgodnie z prawem zamieszkuje dziecko.
 3. Przybrany rodzic – jeśli ma przyznaną władzę rodzicielską lub jeśli dziecko jest przez niego uznane.
 4. Opiekun prawny.
 5. Osoba, z którą dziecko mieszka nieprzerwanie przez trzy lata w ciągu ostatnich pięciu lat (i czas ten nie skończył się więcej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku).
 6. Osoba, która ma zgodę rodzica posiadającego władzę rodzicielską.

W szczególnych przypadkach wniosek może też złożyć osoba, która nie należy do żadnej z wymienionych kategorii.

 

Wniosek

Formalny wniosek wiąże się z opłatą, obecnie w wysokości 215 funtów. Wniosek musi zawierać wyjaśnienie problemu i prośbę o rozpatrzenie sprawy. Sąd weryfikuje złożony wniosek i rozpoczyna się postępowanie formalne.

 

Przesłuchanie w ramach pierwszego postępowania wyjaśniającego / pierwsza rozprawa

Po przyjęciu przez sąd wniosku przygotowywana jest lista spraw na pierwsze przesłuchanie. Celem jest opracowanie kolejnych kroków rozwiązania sporu między stronami. W przesłuchaniu uczestniczy zwykle biegły specjalista w prawie rodzinnym oraz urzędnik wspierający. Mają oni chronić interesy dziecka. Uczestnictwo w przesłuchaniu ma na celu jak najlepsze rozwiązanie sporu, choć nie zawsze jest to możliwe. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, sąd ustala dalsze postępowanie.

 

Następnym krokiem jest rozprawa rozstrzygająca. Jej celem jest kolejna próba rozstrzygnięcia sporu przez wyeliminowanie pewnych punktów spornych. Analizuje się dowody przedstawione przez obie strony i rozpatruje raport urzędników wspierających. Jeśli wciąż nie uda się dojść do porozumienia, kolejnym krokiem jest rozprawa końcowa.

Ważne jest, aby strony starały się zakończyć konflikt na każdym etapie procesu. Dzięki temu można uniknąć znaczących kosztów, które wiążą się zwykle z rozprawą końcową. Podczas rozprawy końcowej sąd rozpatruje nierozstrzygnięte kwestie i przedstawione dowody. Na tym etapie najprawdopodobniej zostaniesz przesłuchany przez adwokata swojego i adwokata drugiej strony.

Następnie sąd wydaje wyrok w sprawie kwestii dotyczących opieki nad dzieckiem.

 

Rozważania sądu

Sąd bierze pod uwagę następujące kwestie:

 1. Dobro dziecka.
 2. Życzenia i odczucia dziecka.
 3. Potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka.
 4. Prawdopodobny wpływ decyzji sądu na dziecko.
 5. Wiek, płeć i pochodzenie dziecka, a także inne ważne cechy.
 6. Każde niebezpieczeństwo, na jakie może być narażone dziecko.
 7. Zdolność rodziców lub opiekunów do spełniania potrzeb dziecka.
 8. Uprawnienia sądu.
 9. Sąd rozważy również, czy niewydanie orzeczenia jest odpowiednie w danych okolicznościach.

 

Okres obowiązywania ustaleń dotyczących opieki nad dzieckiem

 • Ustalenia są wiążące, dopóki dziecko nie osiągnie wieku 16 lat lub, w szczególnych przypadkach, 18 lat.
 • Ustalenia dotyczące miejsca zamieszkania dziecka są wiążące, dopóki dziecko nie osiągnie wieku 18 lat.
 • Należy pamiętać, że jeśli rodzice mieszkają razem nieprzerwane przez co najmniej 6 miesięcy, ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem automatycznie wygasają.