Dziadkowie często odgrywają ogromną rolę w życiu wnuków. Statystycznie, 2 na 3 dziadków regularnie zajmuje się wnukami. Jednakże, relacje te psują się, gdy dochodzi do rozpadu związku. Rezultatem tego jest to, że jedno z rodziców ogranicza lub zupełnie odmawia dziadkom kontaktu z wnukami. Może to być duży problem dla osób, które nie znają swoich praw w zakresie wychowywania wnuków.

Niestety, obecnie prawo nie gwarantuje dziadkom automatycznego prawa do kontaktu z wnukami. Często jednak sąd widzi, jak dużą rolę dziadkowie odgrywają w życiu wnuków i wdraża procedury umożliwiające kontakt.

Jeśli tylko jest to możliwe, rodzice i dziadkowie powinni starać się zawrzeć porozumienie zanim zdecydują się na proces sądowy. Jest to opcja mniej kosztowna i przede wszystkim mniej szkodliwa dla dzieci. Jeśli nie uda się zawrzeć porozumienia, dziadkowie powinni stawić się na spotkaniu przedsądowym, chyba że ma zastosowanie wyjątek, jak np. obawy dotyczące bezpieczeństwa dziecka lub kwestia przemocy domowej. Jeśli mediacja się nie powiedzie i nie jesteś w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie kontaktu z wnukami, możesz złożyć wniosek o wydanie przez sąd porozumienie w sprawie opieki nad dzieckiem.

 

Prawo Dziadków do Ubiegania się o Postanowienie Dotyczące Kwestii Szczegółowej

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem zawiera zasady odnośnie tego, z kim mieszka dziecko, z kim spędza czas i z kim ma kontakt. Zgodnie z prawem, tylko osoby posiadające władzę rodzicielską mają automatyczne prawo do ubiegania się o wydanie Postanowienia. Jeśli sąd wyrazi zgodę na wydanie Porozumienia Dotyczącego Kwestii Szczegółowej, można złożyć wniosek. Pozostają jeszcze dwa kroki. Dodatkowy krok został stworzony, aby odrzucić te wnioski, które nie leżą w najlepszym interesie dziecka. 

Są również specjalne okoliczności, kiedy dziadkowie mogą złożyć wniosek o wydanie Postanowienia natychmiast (sekcja 10 (5) Ustawy o Wychowaniu Dzieci z roku 1989):

 • Dziecko mieszka z dziadkami od co najmniej trzech lat.
 • Dziecko jest pod opieką lokalnych władz, a władze te wspierają wniosek dziadków (Child Arrangement Order);
 • Wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem, wyrażają zgodę na wydanie postanowienia Child Arrangement Order;
 • Jedno z dziadków (lub oboje) jest prawnym opiekunem.
 • Dziadkowie są wymienieni w postanowieniu o zorganizowaniu dziecku miejsca zamieszkania.
 • Dziadkowie są rodzicami zastępczymi, a dziecko mieszka z nimi od ponad roku.
 • Dziecko mieszka z krewnym więcej niż rok (oprócz dziadków krewni to bracia, siostry, spokrewnieni wujowie i ciotki).

 

Wniosek o wydanie porozumienia dotyczącego kwestii specjalnych

W celu ustalenia zasadności wydania porozumienia, sąd bierze pod uwagę następujące kryteria bazując na Sekcji 10 (9) rozporządzenia Children Act 1989

 • Charakter proponowanego porozumienia;
 • Związek wnioskodawcy z dzieckiem;
 • Potencjalne niebezpieczeństwo lub szkoda dziecka – np. jeśli dziecko mieszka obecnie z kimś innym, jakie będą konsekwencje jego przeniesienia.
 • Jeśli dziecko jest pod opieką władz lokalnych – jakie są przyszłe plany dotyczące dziecka i co sądzą rodzice.

Sądy podkreślają, że nie jest to ostateczna lista i w zależności od konkretnego wniosku można wziąć pod uwagę również inne czynniki. W przeciwieństwie do wniosków o wydanie Postanowienia w sprawie dziecka, dobro dziecka jest jednym z czynników, jednak nie decydującym. Dziadkowie powinni być zawsze świadomi tego, że sąd nie zawsze postępował będzie zgodnie z domniemaniem faktu, że Porozumienie dotyczące kwestii specjalnych w sprawie dziecka zostanie wydane.

 

Prawa Dziadków – Orzeczenie Specjalne

Jeśli otrzymałeś zgodę na złożenie aplikacji, możesz złożyć wniosek o Orzeczenie Specjalne w Sprawie Dziecka (akt Children Act 1989).

W przypadku, gdy potrzebujesz zgody sądu zanim złożysz wniosek, wypełnimy za Ciebie aplikację, aby przyspieszyć formalności. Tym sposobem, jeśli otrzymasz zgodę, nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Z drugiej strony, jeśli zgodę otrzymasz automatycznie, wypełnimy dokument za Ciebie.

Podejmując decyzję o wydaniu Orzeczenia, sąd przede wszystkim kieruje się dobrem dziecka. Rozważa przede wszystkim:

 • Życzenia i odczucia dziecka.
 • Potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka.
 • Prawdopodobny wpływ decyzji sądu na dziecko.
 • Wiek, płeć i pochodzenie dziecka, a także inne ważne cechy.
 • Każde niebezpieczeństwo, na jakie może być narażone dziecko.
 • Zdolność rodziców lub opiekunów do spełniania potrzeb dziecka.
 • Uprawnienia sądu.
 • Sąd rozważy również, czy niewydanie orzeczenia jest odpowiednie w danych okolicznościach.

 

Prawa Dziadków: Specjalna Opieka Prawna

Jeśli rodzice nie są w stanie opiekować się dzieckiem lub jeśli toczy się postępowanie opiekuńcze, dziadkowie mogą zostać opiekunami prawnymi dziecka (Children Act 1989). Opieka prawna zapewnia władzę rodzicielską która musi być jednak używana w porozumieniu z rodzicami dziecka (z wyłączeniem zmiany nazwiska i przeprowadzki na więcej niż 3 miesiące). Orzeczenie ustala również miejsce stałego pobytu dziecka do ukończenia 18 roku życia, chyba że zostanie ono cofnięte decyzją sądu. Dzięki temu specjalny opiekun dziecka ma większą kontrolę nad wychowaniem dziecka. Specjalna opieka nad dzieckiem polega na tym, że opiekun pozostaje w pobliżu miejsca pobytu dziecka i ma z nim stały kontakt.

Zgodnie z Sekcji 14 (f) rozporządzenia Children Act 1989, ustawy specjalna opieka zapewnia również możliwość zwrócenia się do władz lokalnych o poradę i pomoc finansową. Od 2005 przeprowadzane są testy środków w celu oceny potrzeb i możliwości opiekuna w zakresie pomocy finansowej.

 

Uzyskanie Specjalnej Opieki Prawnej

Dziadkowie muszą dostarczyć lokalnym władzom powiadomienie o zamiarze ubiegania się o opiekę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Choć nie ma oficjalnej formy powiadomienia, muszą być w nim zawarte informacje osobowe (imiona i nazwiska dziadków, adres) oraz imię i data urodzenia dziecka, adres zamieszkania dziecka oraz związek między dzieckiem i dziadkami. Wysłanie powiadomienia spowoduje, że zostaną sprawdzone dane, historia rodziny, zdrowie dziadków oraz zdolność do opieki nad dzieckiem. Następnie sąd może z urzędu sporządzić wniosek lub poczekać aż złożą go dziadkowie.

Dziadkowie mogą złożyć wniosek samodzielnie, jeśli nie ma żadnego innego postępowania, w określonych okolicznościach bez zgody sądu.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej konsultacji – nasz numer telefonu to 0161 250 7771.