Ugody to prawnie wiążące umowy, które mogą zostać wykorzystane, aby zapobiec pewnym roszczeniom powstającym podczas (lub po zakończeniu) stosunku pracy.

Wymagania dotyczące skuteczności ugody określa ERA 1996 s. 203:

• Ugoda musi być sporządzona na piśmie.
• Ugoda musi odnosić się do konkretnego postępowania.
• Pracownik musi otrzymać poradę od niezależnego doradcy odnośnie do warunków i skutków przewidzianej ugody.
• Doradca musi być wykwalifikowanym prawnikiem lub niezależnym doradcą bądź kompetentnym urzędnikiem w związku zawodowym.
• Doradca musi być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej.
• Doradca musi być wskazany w umowie.
• Umowa musi potwierdzić, że powyższe wymagania są spełnione.

Zaletą dokumentów jest to, że pracownik często zrzeka się prawa do wniesienia roszczenia do sądu lub trybunału pracy.

Ugoda jest użytecznym narzędziem, które może być całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb, a jednocześnie zapewniać jasność kwestii takich jak: ochrona firmy, dni wolne od pracy w okresie wypowiedzenia, wynagrodzenie i referencje. Jako pracodawca, widzisz sens w zaoferowaniu pracownikowi ugody, zamiast wdawać się w długi proces, który ma na celu zwolnienie pracownika.

 

Rozliczenia przy pomocy adwokatów lub innych stron trzecich

Negocjowanie ugody zwykle odbywa się pokojowo, więc trybunał pracy nie musi poznawać wszystkich szczegółów dyskusji. Wnioskodawcy nie osiągają raczej 100% roszczenia. Strony muszą być świadome tego, że kwota, jaką będą musieli zapłacić, jest uzależniona również od unikania sporów sądowych i dalszych kosztów prawnych. Kwoty początkowe w ugodzie zwykle nie odzwierciedlają kwoty, którą strony zaproponują lub zaakceptują. Doradcy reprezentujący wnioskodawców często podają więc zawyżone kwoty, znacznie wyższe niż ich klienci są w stanie zaakceptować.

Są różne etapy, na których można zawrzeć ugodę. Pozwany może zaproponować ugodę natychmiast po otrzymaniu pozwu, aby zminimalizować koszty oraz oszczędzić czas. Aby dojść do porozumienia w sprawie warunków ugody, obie strony muszą wyrazić zgodę. Celem umowy jest uniknięcie dalszych kosztów, straty czasu oraz zapobiegnięciu dodatkowego stresu.

 

Umowa przez ACAS

ACAS (Usługa Doradcza, Pojednawcza i Arbitrażowa) to niezależna, finansowana przez rząd organizacja. Ma ustawowy obowiązek (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu z 1996r., s. 18) wspierania i promowania rozstrzygania sporów w ramach jurysdykcji sądów pracy.

Główną funkcją ACAS jest rozpoczynanie wczesnego postępowania pojednawczego, podczas którego ACAS ma próbować rozwiązać spór przed wniesieniem roszczenia do trybunału. Jeśli strony osiągną porozumienie za pośrednictwem ACAS, zostanie ono zarejestrowane jako COT3. COT3 jest prawnie wiążące i ma podobny do ugody cel. Jest jednak dużo bardziej zwięzły.

Ugoda za pośrednictwem sądu pracy

W dniach poprzedzających rozprawę lub w sądzie przed rozprawą może również dojść do ugody. Gdy taka sytuacja ma miejsce, strony przygotowują szkic tzw. wniosku Tomlina, jest to pewnego rodzaju prośba, która podkreśla, że strony uzgodniły warunki ugody i proszą o zawieszenie dalszych postępowań. Strony są jednak uprawnione do złożenia do sądu wniosku o wyegzekwowanie uzgodnionych warunków bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania.

W Optimal Solicitors, bez względu na okoliczności oraz bez względu na to, czy okoliczności ograniczają ryzyko odpowiedzialności lub po prostu oddzielają się od ustaleń, chętnie pomożemy Ci w całym procesie, aż do sporządzenia ugody.