Jeśli zastanawiałeś się nad złożeniem do sądu rodzinnego wniosku w sprawie ustaleń dotyczących Twoich dzieci, rozmawiałeś z osobami, które same przeszły ten proces lub jeśli wcześniej zasięgałeś opinii w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego dzieci, pewnie słyszałeś o CAFCASS.

CAFCASS to Usługi Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny. Po wszczęciu postępowania instytucja odgrywa ważną rolę w sądzie podczas ustalania najlepszego możliwego dla dziecka rozwiązania, jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia (na przykład wtedy, gdy trzeba zdecydować z kim ma mieszkać dziecko i jak często każda ze stron może je widywać).

Przed rozprawą sądową

Po złożeniu do sądu wniosku przechodzi on tak zwany proces „wykluczania mniejszości”. Wniosek wysyłany jest do CAFCASS, które przejmuje kontrolę i umawia się z każdą ze stron, aby ustalić, czy istnieją jakiekolwiek obawy, których sąd powinien być świadomy. Takie kontrole składają się z wyszukiwaniem informacji policyjnych w celu znalezienia ewentualnych wyroków skazujących lub incydentów dotyczących przemocy domowej, a także tego, czy kiedykolwiek była konieczność zaangażowania się urzędników socjalnych. Pracownik CAFCASS zwraca się również do stron trzecich w celu rozwiania wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

Następnie instytucja przed pierwszą rozprawą sądową przygotowuje krótki raport zwany listem zabezpieczającym. Takie pismo może zawierać zalecenia dotyczące dalszego rozpatrywania sprawy.

W sądzie

Pierwsza rozprawa sądowa zwana jest zwykle Rozprawą Rozstrzygającą Spór. Jest na niej obecny urzędnik dyżurny CAFCASS, który ma za zadanie zebrać dodatkowe informacje, a także pomóc sądowi w kolejnych krokach. Jeżeli nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa i strony po prostu nie mogą dojść do porozumienia, sąd nie wymaga już ich dalszej obecności i zaangażowania w sprawę.

W razie potrzeby może być również zlecone przygotowanie raportu z opieki społecznej (zwanego raportem z sekcji 7). CAFCASS wyznaczy doradcę z sądu rodzinnego (przeszkolony pracownik socjalny), który zbierze wszystkie argumenty, które sąd powinien wziąć pod uwagę. Raport jest zwykle uzupełniany przez spotkania ze stronami, rozmowę z dzieckiem, a czasem również z pracownikami szkoły i innymi specjalistami. Raport ma na celu sporządzenie zaleceń mających określić argumenty odnośnie kolejnych kroków. Wszelkie zalecenia zostaną przyjęte przez sąd, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić.

Raport z opieki społecznej uwzględnia wszystkie czynniki, które powinien rozważyć sąd podejmując decyzję dotyczącą dziecka. Akcie o Dzieciach z 1989 roku (załącznik nr 1) wyszczególniono, co powinno znaleźć się w raporcie:

• możliwe do spełnienia życzenia oraz uczucia dziecka (uwzględniające wiek oraz rozumność dziecka);
• stan fizyczny i emocjonalny dziecka oraz jego potrzeby edukacyjne;
• prawdopodobny wpływ zmian na dziecko;
• wiek, płeć, pochodzenie społeczne i cechy dziecka, które sąd uzna za istotne;
• wszelkie niebezpieczeństwa, jakich doświadczyło lub może doświadczyć dziecko;
• zdolność każdego z rodziców (lub każdej innej osoby, którą sąd uwzględni) do spełniania potrzeb dziecka;
• zakres uprawnień przysługujących sądowi w postępowaniu.
 

Pozostałe przypadki

W bardziej skomplikowanych przypadkach, które nie mogą w łatwy sposób zostać rozstrzygnięte, sąd ma prawo dodać dzieci jako strony postępowania zgodnie z rozporządzeniem 16.4 FPR. W takiej sytuacji CAFCASS zostanie wyznaczony na opiekuna, który w legalny sposób będzie reprezentował interesy dziecka dodanego jako strona. Dziecko będzie reprezentowane zgodnie z prawem tak jak każda inna strona.

Możemy pomóc Ci przejść przez cały ten proces oraz wesprzeć Cię w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod numerem 0161 250 7771 w celu uzyskania darmowej porady telefonicznej, która ma na celu zaplanowanie dalszego działania.